Logo verklaring

Het logo van Geloven in de Zak

Als kern is gekozen voor een witte lelie, bestanddeel van het beeldmerk van de Cisterciënzer monniken. Waarom? Leden van deze kerkelijke vernieuwingsbeweging van voor de reformatie hebben in de 12 en 13e eeuw een belangrijke rol gespeeld bij de uiteindelijke bedijking van de eerste polders in de Zak van Zuid Beveland en het ontstaan en groeien van het kerkelijk leven. Zij geloofden in de Zak en zij gaven mensen in de Zak nieuwe mogelijkheden te geloven in Christus. De Cisterciënzers grepen terug op de eenvoud van het evangelie en waren er van overtuigd dat eenvoudig handwerk en eenvoudig en sober leven er aan bijdragen om een goed leven, ook een goed leven met God en elkaar, te leiden.

Centraal symbool in het wapen van de Cisterciënzers is de Lelie. De lelie die overigens later ook in allerlei andere, met name Franse symbolen een rol is gaan spelen en daarvan bekend is. De lelie was en is een oud – christelijk symbool dat als witte bloem verbonden is met het Wit van Pasen, het opstandingsleven. Geloven in de Zak is geloven in Pasen, geloven in de levende Christus die Zijn kerk de eeuwen voorgaat. Is geloven dat het oude wellicht voorbij kan gaan maar dat God, ook door harde steen, nieuw leven wekt en zal wekken. Daarnaast kan de lelie ook gezien worden als symbool voor de vele bloemen en andere natuur waarvan te genieten is langs de Bloemdijken en andere onderdelen van het prachtige landschap van de Zak van Zuid Beveland.

Aan de Lelie zijn twee elementen toegevoegd: In de eerste plaats de woorden ‘Geloven in de Zak’ en daarnaast een aantal vruchten (appel, peer, kers) die liggen in een ‘fruitmand’ die als het ware gevormd wordt door de contouren van de onderzijde van de kaart van de Zak van Zuid Beveland. Ook daarin een dubbele betekenis: fruitteelt is een belangrijk element in de regio maar de vruchten staan ook voor de vruchten van het geloof, de vruchten van de Geest.

Deze drie elementen worden omvat door een hart. De startnotitie van het samenwerkingsproces in november 2014 droeg de naam: Hart voor de Zak, Hart voor de Zaak. Is liefde niet het uiteindelijk dragende woord in het leven en het meest centrale woord in het geloof? Geloven in de Zak… En wie goed kijkt ziet dat de contouren van het hart wordt gevormd door twee handen die elkaar zoeken of raken of in elkaar grijpen… Wellicht zijn het handen die op het punt staan meer en meer te gaan samenwerken. En zo geloof, hoop en liefde voor de Zak en voor de Zaak te bewaren en verder te brengen voor andere mensen en komende generaties.